-=-
2020-05-31
2020-05-27
2015-05-02 Q2 LAN 2015: Đĺçó ...
2015-04-27 Q2 LAN 2015
2015-02-24 Čňîăč RDL (9) 2014
2015-02-16 RDL (9) 2014 Grand Fi ...
2014-10-28 RDL (9) 2014 PlayOFF
2014-10-21 RDL (9) 2014 Řîó ...
OPEN FFA
IRC: TELEGRAM: @QuakeJourney
:
Ńňŕđňóĺň PlayOFF!2011-12-10 09:17 | AlexJ
Ďŕđű íŕ 1 đŕóíä:

Div I:
flag CoVell vs pr0to flag
flag LitRium vs Sol flag
flag fpS vs Scipio flag
flag [UMUSTDIE] vs kabysdoh flag
flag st!gmata vs MHZ flag
flag SMOLENSK vs masteris flag
flag AlexJ vs detina flag
flag isbjorn vs basik flag

Div II:
flag Werwolf vs freeslot
flag LELIK vs the_doom flag
flag Pomidor vs einer flag
flag diceq vs shadE flag

Ńčńňĺěŕ: ôóëëäŕáë, tl 15 ěčíóň, bestof3!
Äĺäëŕéí 1 đŕóíäŕ 18 äĺęŕáđ˙ 0:00msk.
 ńëó÷ŕĺ ĺńëč čăđű â äĺäëŕéí ńűăđŕíű íĺ áóäóň, ěŕň÷č ôîđń˙ňüń˙ íŕ ńđĺäó (21.12.2011).
íŕäĺţńü íčęňî íĺ ďđîňčâ=)

p.s. đĺá˙ňŕ íĺ çŕáűâŕéňĺ ńěîňđĺňü ďđîôŕéëű čăđîęîâ, ňŕě ěîćíî íŕéňč ęîíňŕęňű ęŕę ńâ˙çŕňüń˙ ń îďîíĺíňîě. âńĺě gl and hf!!! show must go on!=)

[wp.scin]
avatar
2012-01-18 05:54 
Ďîěîăčňĺ çŕđĺăĺńňđčđîâŕňüń˙ íŕ RDL =)íĺ ďîéěó ăäĺ ýňî äĺëŕňü=))icq 159078782

: 2012-01-18 05:55
...VINT...
avatar
2011-12-24 08:06 
emo
detina
avatar
2011-12-22 01:57 
áëĺŕäü, ńęîëüęî ěîćíî? emo
LitRium
avatar
2011-12-15 05:08 
÷îň Sol'a íĺ âčćó â ŕńüęĺ
ęŕćäűé äĺíü ń 6-00 äî 15-00 â ŕńüęĺ, ďčřč
AlexJ
avatar
2011-12-12 13:01 
âńĺ äë˙ âŕń ďŕđíč emo
the_doom
avatar
2011-12-12 04:04 
íĺ ďîíĺë... äóěŕë äë˙ ěĺí˙ âńĺ çŕęîí÷čëîńü â ýňîě đäë. îď˙ňü ń ëĺëčęîě čăđŕňü. ňë15 ýňî ęđóňî.
shadE
avatar
2011-12-12 03:59 
óőňű ˙ ňóň ňîćĺ îęŕçűâŕĺňń˙ ĺńňü emo
AlexJ
avatar
2011-12-11 12:06 
äŕ ńîőđŕí˙ĺňń˙.
Pomidor
avatar
2011-12-11 06:29 
ńčńňĺěŕ ń ďđĺäâŕđčňĺëüíűě ÷ĺđęŕíčĺě ęŕđň ńîőđŕí˙ĺňń˙ ?
pr0to
avatar
2011-12-11 04:50 
îé.. ęîâĺë emo
kabysdoh
avatar
2011-12-11 01:09 
ăîňîâ ęŕćäűé äĺíü ń 10-11 ÷ŕńîâ âĺ÷ĺđŕ. áóäó çŕőîäčňü â ŕńüęó.

/ . Register
^^^
0.035
scripts © KMprojekt